جزییات بیشتر ›
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهارخراسان (سهامی عام) بوستانی تبرک

جزییات بیشتر ›
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) بوستانی تبرک

جزییات بیشتر ›
 مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهارخراسان (سهامی عام) بوستانی تبرک

جزییات بیشتر ›
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان (سهامی عام) بوستانی تبرک

جزییات بیشتر ›
 مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت نوش پونه مشهد(سهامی عام) بوستانی تبرک

جزییات بیشتر ›
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) بوستانی تبرک

جزییات بیشتر ›
مدیرعامل تبرک: فعالیت بیش از 11 هزار نفر، سهم تبرک از اشتغال‌زایی بوستانی تبرک