شرکت اخشان اخلمد

شرکت اخشان اخلمد با مساحت 1/090/713 مترمربع با هدف فعالیت های کشاورزی، دامداری و تولید فراورده های لبنی، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و دامپروری و عملیات بازرگانی مرتبط بر این فعالیت ها در تاریخ 1392/02/10 در اداره ثبت اسناد و املاک چناران به ثبت رسید. شرکت حاضر در تاریخ1396/04/03 به منظور نیل و تحقق فعالیت زنجیره ای از مزرعه تا سفره مصرف کننده در گروه کارخانجات تبرک، توسط هیأت کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهد ارزیابی شده و برابر آن 99% سهام به گروه تبرک انتقال مالکیت یافت. شرکت اخشان اخلمد در سال جاری به کشت گوجه فرنگی، محصولات باغی و سردرختی اهتمام داشته و محصولات خود را شرکت های زیرمجموعه گروه کارخانجات صنعتی تبرک تحویل نموده است که با فضل خداوند این روند توسعه کماکان ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل تبرک
کشاورزی دامداری لبنی دامپروری چناران گوجه سردرختی

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)