استراتژی چابكی زنجیره های تامین كالاها و محصولات

امروزه شرایط متغیر بازار از یک سو و درخواستهای متنوع مشتریان در كنار رقابت فشرده بین تولیدكنندگان كالاها و خدمات در بازار از سوی دیگر ایجاب میكند تا زنجیره های تأمین با ایجاد نگرشهای ناب در راستای كاهش هزینه ها و نگرشهای كیفیتی، برای بقا در شرایط مختلف به افزایش میزان چابكی خود نیز بپردازند. چابكی زنجیره های تأمین، یك استراتژی عملیاتی محسوب میشود كه بر سرعت و انعطاف پذیری در زنجیره تأمین تمركز دارد. رمز موفقیت یك زنجیره تأمین چابک در پاسخ دهی به موقع و دایمی به خواسته های مشتریان در شرایط مختلف است. دستیابی به چنین توانمندی نیازمند آن است تا تمامی امكانات فیزیكی و لجستیكی در زنجیره تأمین به صورتی چابك، دقیق و اثربخش عمل نمایند. هر چقدر اجزاء، اطلاعات و جریان تصمیم گیری در سازمانهای یک زنجیره سریعتر باشد، قادر خواهد بود تا با سرعت بیشتری به خواسته های مشتریان پاسخ دهد. گروه تبرک در سالهای اخیر از طریق افزایش كشت مواد اولیه در زمینهای كشاورزی، تولید محصولات و ایجاد شبكه پخش و توزیع جهت گسترش زنجیره تامین كالاها اقدام نموده است.

 

مدیرعامل تبرک
بازار مشتریان کالا خدمات زنجیره تأمین چابکی لجستیکی

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)