مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهداب ناب خراسان(سهامی عام)

براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/23 باتوجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 750،000 میلیون ریال به مبلغ 1،040،000 میلیون ریال (ازمحل مطالبات وآورده نقدی مبلغ 290،000 میلیون ریال) درتاریخ 1397/04/30 درمرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

مدیرعامل تبرک
مدیرعامل تبرک
مجمع شهداب فرابورس دنیای اقتصاد

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)